Bejelentkezés

» Regisztráció

» Elfelejtett jelszó

 

Keresés

Adatvédelmi záradék

 

Adatvédelmi záradék és használati feltételek

Felhasználói feltételek


Belépve a www.etnotour.ro oldalra Ön,  a továbbiakban mint Látogató elfogadja az alábbi feltételeket, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért felelősséggel tartozik, valamint a törvénytelen tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az EtnoTour ellenőrizi az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
            Az EtnoTournak jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Látogató előzetes értesítése nélkül törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat hajtson végre. Az EtnoTour megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, az EtnoTour által használt lógók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az EtnoTour -t illeti.
Az EtnoTour által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, az EtnoTour által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás az EtnoTour kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.A feladott hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • nem a rovat jellegének megfelelő
 • szerzői jogokat, különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz
 • félelemérzetet kelt
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be, tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás hirdetését, mely szexuális ingerkeltésre irányul)
 • indokolatlanul hiányos tartalmú, vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • olyan áruk népszerűsítése, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő
 • fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik
 • dohányáru reklám
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt

 Az EtnoTour nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfeleléséért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért
 • a Látogató számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért

Az EtnoTour szolgáltatásait a Látogató a saját felelősségére használja.
A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az EtnoTour a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. 

Adatvédelmi záradék

           Az EtnoTour tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat; bármely, a Látogatóval kapcsolatba hozható adat; az adatból levonható, a Látogatóra vonatkozó következtetés, mely nem minősül közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak; különösen a név, lakcím, azonosító jel, e-mail cím.
A Látogató tudomásul veszi, hogy az általa megadott vezeték- és keresztneve valamint azonosítója az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.
           Az EtnoTour kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatokat (Látogató neve, e-mail címe, azonosítója) szükség esetén kizárólag statisztikai kimutatások készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az EtnoTour harmadik személynek nem adja át. A Látogató által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Látogató kérése esetén az EtnoTour az adatbázisából törli.
           A Látogató általi adatszolgáltatás önkéntes. A Látogató az EtnoTour szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott módon történő felhasználásához. A felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen.
           Az EtnoTour a Látogató kérésére az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Látogató kérésére módosítja.
            EtnoTour szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az EtnoTour az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám. Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja az adott szolgáltatást igénybe venni.
            A felhasználóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.
           A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az EtnoTour - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
           Amennyiben felhasználóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
            A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a Látogató által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a Látogató előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

           A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a Látogató által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.
           Az EtnoTour a Látogató által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben az EtnoTour tudomást szerez arról, hogy a Látogató valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, az EtnoTour -nak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében. Az EtnoTour ilyen esetekben együttműködik az eljáró hatóságokkal.

 Partnerek